Propozice

IX. mistrovství České republiky
v disciplínách TFA

Pořadatel

Pořadateli IX. mistrovství České republiky v disciplínách TFA jsou Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR”), Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ve spolupráci s Hasičským sportovním klubem Plzeň, z. s., (kontaktní osoba HZS Plzeňského kraje – plk. Ing. Pavel Musil, tel. 950 331 120).

Datum

IX. mistrovství České republiky v disciplínách TFA (dále jen „mistrovství“) se uskuteční ve čtvrtek 5. září 2019, v Plzni na náměstí Republiky.

Účastníci

Mistrovství se zúčastní jedno soutěžní družstvo z každého kraje. Kraj může vyslat max. 6 soutěžících, z toho 2 soutěžící mohou soutěžit jen v kategorii jednotlivců. Dále pak jedno družstvo HZS podniku, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků a které pořadatel pozve a mimo soutěž i jiná hostující družstva pozvaná pořadatelem.

Organizační pracovníci

velitel soutěže plk. Ing. Jiří Bártek HZS Plzeňského kraje
tajemník soutěže ktp. Ing. Lukáš Novák MV-GŘ HZS ČR
vedoucí organizační skupiny plk. Ing. Pavel Musil HZS Plzeňského kraje
vedoucí technické skupiny mjr. Ing. Michal Pathy HZS Plzeňského kraje
vedoucí ekonomické skupiny plk. Ing. Vladimír Lejsek HZS Plzeňského kraje
mediální skupina kpt. Mgr. Petr Poncar
plk. Mgr. Libuše Chvojková
HZS Plzeňského kraje
MV-GŘ HZS ČR

Sbor rozhodčích

hlavní rozhodčí por. Ing. Zdeněk Koutník HZS Pardubického kraje
komisař soutěže nstržm. Ing. Lukáš Drozdík HZS Královehradeckého kraje
rozhodčí ppor. Martin Koriťák HZS Plzeňského kraje
mjr. Bc. Martin Škulina HZS Jihočeského kraje
pprap. Jiří Beneš HZS Jihomoravského kraje
nprap. Petr Katriňák HZS Karlovarského kraje
npor. Mgr. Jiří Fišara HZS Kraje Vysočina
nprap. Roman Neuwirt HZS Kraje Vysočina
nstržm. Viliam Klein HZS Kraje Vysočina
nprap. Marcel Bažant HZS Libereckého kraje
nprap. Oldřich Laufke HZS Libereckého kraje
nstržm. Jaroslav Zehnálek HZS Olomouckého kraje
nstržm. Ladislav Patrman HZS Olomouckého kraje
ppor. Michal Mour HZS Středočeského kraje
por. Mgr. Stanislav Kozák HZS Ústeckého kraje

Všeobecná ustanovení

a) Podání přihlášek

Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné a potvrzené přihlášky elektronicky nejpozději do 31. srpna 2019, přihlášení provedou na webu https://tfa.hzscr.cz/mcr/prihlaska.php Zároveň zašlou podepsanou přihlášku (PDF, DOCX) elektronicky na e-mailovou adresu pavel.musil@hzspk.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů (PDF, DOCX) předají při prezenci.

b) Startovní pořadí

Startovní pořadí jednotlivců bude stanoveno dle aktuálního pořadí v Českém poháru v disciplínách TFA (dále jen „poháru“). Vedoucí závodník poháru startuje jako poslední. Soutěžící nezařazení v poháru startují na začátku startovního pořadí, dle pořadí podaných přihlášek pořadateli mistrovství.

Mistrovství se mohou zúčastnit mimo soutěž i hostující družstva pozvaná pořadatelem a startují na konci startovního pořadí.

c) Prezence a příjezdy na mistrovství

Prezence soutěžících a organizačních pracovníků GŘ HZS ČR se uskuteční ve středu 4. září 2019 od 16:00 do 18:30 hodin na VŠ kolejích ZČU Bolevec, Bolevecká ul. č. 30 – označené prezenční místo (49.7600056N, 13.3730153E). Osobní účast je na prezenci nutná. Kontaktní osoba plk. Ing. Zdeněk Housar, mob. 725 040 508.

Ubytování soutěžících a organizačních pracovníků GŘ HZS ČR, bude hrazeno jednotlivě formou cestovních náhrad a ze dne 4. na 5. září 2019 je zajištěno v místě prezence.

Prezence rozhodčích proběhne ve středu 4. září 2019 do 18:00 hodin současně s poradou rozhodčích na požární stanici Plzeň Střed, Pobřežní 17, Plzeň, tel. 950 333 111 (49.7495500N, 13.3707181E).

Ubytování rozhodčích TFA ze dne 4. na 5. září 2019 je zajištěno bezplatně na požární stanici Plzeň Střed.

d) Stravování

Stravování rozhodčích, soutěžících a organizačních pracovníků GŘ HZS ČR bude provedeno formou cestovních náhrad s výjimkou snídaně a oběda dne 5. září, který bude poskytnut na náklady pořadatele. Oběd bude poskytnut i technické četě a organizačním pracovníkům soutěže HZS Pk.

Možnost dalšího občerstvení je v místě soutěže.

e) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí zdravotní ústav MV. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.

Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických prostředků, správnost jejich používání a provádění pravidelných kontrol a úkonů podle platných předpisů odpovídá přihlašovatel, mimo prostředků dodaných pořadatelem

Technická ustanovení

Soutěž bude provedena dle „Pravidel soutěže v disciplínách TFA“ (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 9/2015). Trať bude postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících startujících současně a je rozdělena do 4 úseků. V každém úseku plní soutěžící jednotlivé disciplíny v předepsaném pořadí. Izolační vzduchový dýchací přístroj (dále jen „IDP“) bude jednotný pro všechny soutěžící (dodá pořadatel) a bude nesen pouze jako zátěž. Maska nebude k IDP připojena, ani ji soutěžící při výkonu disciplín nebude mít u sebe.

Při podání protestu musí být složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,- Kč. Protest může podat pouze vedoucí družstva, a to ústní nebo písemnou formou u hlavního rozhodčího soutěže. V případě protestu o tomto musí být učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve prospěch protestující strany. Protest musí být podán do 15 minut po doběhnutí soutěžícího, vůči kterému je podáván protest, popř. který protestuje.

 1.  Výstroj a výzbroj soutěžících (pravidlo 23)
  • triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy (příloha č. 7 a 9 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany),
  • zásahový oděv I (příloha č. 5 vyhlášky č. 69/2014 Sb., čl. 5 odst. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 38/2014, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR),
  • přilba pro hasiče (příloha č. 4 vyhlášky č. 69/2014 Sb.),
  • ochranné rukavice pro hasiče-pár, ochranné rukavice proti mechanickým rizikům-pár (dále jen „rukavice“) (ČSN EN 659 a ČSN EN 388),
  • zásahová obuv (při nástupu) (ČSN EN 15090), sportovní obuv (při soutěži se používá sportovní obuv z důvodu provedené rekonstrukce schodišťového prostoru věže katedrály sv. Bartoloměje),
  • pracovní polohovací pás s karabinou nebo jiné jistící zařízení.
 2.  Instruktáž (pravidlo 22)
  • ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže. Instruktáž je povinná pro všechny soutěžící,
  • v rámci instruktáže stanoví dobu startu, startovní intervaly mezi soutěžícími a případně upřesní další pravidla.

Kategorie

A 18 až 34 let
B 35 až 44 let
C 45 a více
D družstva (4 členná)

Technické prostředky, které zajišťuje pořadatel

 • 12 x hadice B 75 mm, 4 x proudnice B,
 • 2 ks „dabl box“ na hadice + 4 hadice B 75 mm na balení,
 • 2 x 6 kg kladivo (perlík), 2 x hammer box,
 • 2 ks tunel + 2 ks barel,
 • 2 x 80 kg figurína,
 • 2 x 3m bariéra s lanem,
 • 2 x přenosná stříkačka,
 • lešení s plošinou nahoře, na kterou je možno vylézt po pevném žebříku
  a provést vytažení svazku hadic (při postupu dvou závodníků zároveň – 2. NP),
 • 2 ks dopadová matrace,
 • 4 ks hadice B 75, smotané do kotoučů a svázané páskou,
 • 2 ks proudnice B,
 • 2 ks monitor,
 • v prostoru cíle 2 x žíněnka pro odpočinek závodníků ihned po doběhu,
 • 8 ks žebřík nastavovací.

Příprava

 1. Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.
 2. Rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům, po kontrole soutěžící odchází přímo do prostoru startu.

Start

 • Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky (dále jen „IDP“). Na žádném z úseků nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje předepsanou pro daný úsek. Zásahové rukavice musí mít soutěžící u sebe, ale nemusí je mít nasazené na rukou.
 • Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, maximální doba pro splnění daných úseků je 4 minuty, mimo úsek č. 4, kde jez technických důvodů měřen čas až do cíle.
 • Start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.

Průběh

 1. Úsek číslo 1:
  • Disciplína „Běh s požárními hadicemi“ – spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na vzdálenost 60m, každé vedení je určeno 3-mi hadicemi B, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno spojenými hadicemi B ø 75 mm a proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, např. lepicí páskou.
  • Disciplína „Sbalení dvou hadic B“ – spočívá ve smotání dvou hadic B ø 75 mm a jejich vložení do boxu.
  • Průběh úseku 1 – od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení, uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve vzdálenosti 60m od přenosné stříkačky. Jednotlivá vedení lze rozvinout samostatně. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys boxu, a potom doběhne do cíle úseku.
 2. Úsek číslo 2:
  • Disciplína „Hammer box“ – spočívá v provedení 80 úderů palicí v Hammer boxu (40 nahoru, 40 dolů).
  • Disciplína „Tunel“ – spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry.
  • Disciplína „Figurína“ – spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na vzdálenost 60 m.
  • Disciplína „Bariéra 3 m“ – spočívá v překonání 3 m bariéry s lanem, seskoku a doběhu do cíle.
  • Průběh úseku 2 – bez IDP, od startovní čáry soutěžící běží k Hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti (30 m) a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k 3 m bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.
 3. Úsek číslo 3:
  • Disciplína „Žebříky“ – spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k lešení, výstupu na lešení, vytažení břemene na lešení pomocí lana a sestupu na zem.
  • Disciplína „Monitor“ – spočívá ve spojení proudnice B s monitorem.
  • Průběh úseku 3 – soutěžící po startu postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu lanu (bude jištěn hasičem lezcem), vystoupá po pevném žebříku do určeného nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem a odepne se od jistícího zařízení. Běží k monitoru a spojí proudnici B s monitorem. Poté pokračuje do cíle úseku.
 4. Úsek číslo 4:
  • Disciplína „Výběh po schodišti“ – spočívá ve výstupu po schodech do určeného 10. NP katedrály sv. Bartoloměje.
  • Průběh úseku 4 – soutěžící od startu úseku oběhne po obvodu katedrálu sv. Bartoloměje a následně provede výstup po schodišti na věž do výšky 10. NP, kde se nachází cíl.

Hodnocení výkonu

Hodnocení výkonů bude provedeno podle „Pravidel soutěže v disciplínách TFA“ (pravidlo 32).

Družstvo

Družstvo se skládá ze 4 soutěžících. Do výsledku družstva se započítávají 3 nejlepší časy soutěžících z každého HZS kraje nebo HZS podniku bez ohledu na věkovou kategorii.

Penalizace

 1.  Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:
  • nedostavení se na předstartovní kontrolu 5 minut před stanoveným časem startu na prvním úseku,
  • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
  • nesplnění disciplíny dle pravidel,
  • překročení stanoveného časového limitu při plnění disciplín (pravidlo 25 odst. 3 písm. b) 4. alinea),
  • odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP na 2. úseku),
  • nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
  • použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo jiné než předepsané věcné nebo technické prostředky,
  • ohrožení diváka popř. jiného soutěžícího věcným nebo technickým prostředkem nebo nesportovní chování,
  • prohazování závaží tunelem,
  • přečnívající hadice přes půdorys boxu,
  • pád žebříku.
 2. Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
  • odložení palice nebo závaží mimo označený prostor,
  • úder jinou částí než hlavou palice,
  • nedošroubování nebo upadnutí proudnice z monitoru.

Tituly a ceny

 • jednotlivci – diplomy, medaile, poháry a věcné ceny obdrží první tři závodníci v každé věkové kategorii,
 • družstva – diplomy, medaile, poháry a věcné ceny obdrží první tři družstva,
 • vítězným jednotlivcům a vítěznému družstvu náleží titul Mistr HZS ČR v disciplínách TFA.

Doping

Dle „Pravidel soutěže v disciplínách TFA“ (pravidlo 30).

Předpokládaný časový rozpis mistrovství

středa 4. září 2019
16:00 – 18:30 hodin prezence na VŠ kolejích Bolevec
18:00 hodin porada rozhodčích a kontrola stavu tratě v místě závodu na náměstí Republiky v Plzni
čtvrtek 5. září 2019
7:00 – 9:30 hodin snídaně Hotel Central
9:30 – 9:50 hodin instruktáž se závodníky
10:00 hodin nástup, zahájení v prostoru startu – účastní se všichni soutěžící a rozhodčí
10:15 hodin start soutěžících dle startovního pořadí
11:30 – 15:00 hodin průběžný výdej oběda hotel Central
15:30 hodin předpokládané ukončení soutěže
16:00 hodin vyhlášení výsledků a ukončení mistrovství

Různé

 • Soutěžící nastoupí na zahájení mistrovství v zásahovém oděvu, zásahové obuvi a v přilbě pro hasiče.
 • Soutěžící nastoupí na ukončení mistrovství v pracovním stejnokroji II včetně čepice.
 • Ústroj všech rozhodčích je jednotná – pracovní stejnokroj I (modré kalhoty, polokošile s krátkým rukávem, při nástupu s čepicí); případnou změnu ústroje může stanovit hlavní rozhodčí v průběhu porady rozhodčích.
 • Měření času homologovaným měřícím zařízením bude zálohované.
 • Informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu.
 • Výsledky budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě na e-mail adresy uvedené v přihlášce. Dále budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách tfa.hzspk.cz, tfa.hzscr.cz, www.hzscr.cz.
 • Orientace a spojení místa závodu viz MAPA v horním menu.
 • Parkování v místě mistrovství je zajištěno:
  • Parkování VIP hosté (20-25 parkovacích míst)
   • silnice před katedrálou sv. Bartoloměje
   • nám. Republiky, Plzeň
   • GPS: 49.7475889N, 13.3772247E (Google, Seznam)
  • Parkování soutěžící (35 parkovacích míst)
  • Parkování diváci

Stáhnout v PDF