15.6.2018 - Pohár ředitele HZS Pk v disciplínách TFA

Propozice - Přihláška - Startovka - Partneři

Závod
VI. ročník o Pohár ředitele
HZS Plzeňského kraje v disciplínách TFA
(zahrnuto do Českého poháru v disciplínách TFA 2018)
Pořadatel
Termín
 • Pátek 15. června 2018 od 10:00 hod.
Místo konání soutěže

Virtuální prohlídka: Z věže a z náměstí. Webkamera: Z náměstí.
Podmínky účasti
 • Závodu se mohou zúčastnit příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí.
 • Maximální počet závodníků je 120, pozdější přihlášky nebudou přijímány.
 • Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí s platnou lékařskou prohlídkou. Za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace!
 • Každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace (organizační části – ÚO, kraj, podnik, obec).
 • Soutěžící musí být zdravotně způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost.
 • Startovné soutěže 100,- Kč.
Popis disciplín
 • Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v plné zásahové výzbroji s dýchacím přístrojem jako zátěž).
 • Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a IDP bez masky. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje, mimo úseku číslo 2, kdy startuje bez IDP a může startovat bez zásahových rukavic.
 • Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu.
 • Maximální doba pro splnění daných úseků je 4 min., mimo úsek č. 4.
 • Start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.
 • Účastníci absolvují tyto disciplíny:
 • Úsek číslo 1:
  • Disciplína „Běh s požárními hadicemi“ - spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, každé vedení je určeno 3-mi hadicemi B, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, např. lepicí páskou.
  • Disciplína „Sbalení dvou hadic B“ - spočívá ve smotání dvou hadic B 75 a jejich vložení do boxu.

  • Průběh: Od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené PS, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od PS. Jednotlivá vedení lze rozvinout samostatně. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B (na jednoducho), položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys boxu. Potom doběhne do cíle úseku.

 • Úsek číslo 2:
  • Disciplína „Hammer box“ - spočívá v provedení 80 úderů palicí v hammer boxu (40 nahoru, 40 dolů).
  • Disciplína „Tunel“ - spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry.
  • Disciplína „Figurína“ - spočívá v uchopení figuríny jakýmkoliv způsobem a jejím přemístění na vzdálenost 60 m.
  • Disciplína „Bariéra 3 m“ - spočívá v překonání bariéry 3 m, seskoku a doběhu do cíle.

  • Průběh: Od startovní čáry úseku soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho překážkou, oběhne kužel a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.

 • Úsek číslo 3:
  • Disciplína „Žebříky“ - spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k lešení, vytažení břemene na lešení pomocí lana a sestupu na zem.
  • Disciplína „Monitor“ - spočívá ve spojení proudnice s monitorem.

  • Průběh: Po startu postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá libovolným způsobem po pevném žebříku do určeného NP a pomocí lana vytáhne břemeno na plošinu lešení. Při sestupu je soutěžící povinen se dotknout nohou označené spodní příčky. Odepne se od jistícího zařízení. Běží k monitoru, spojí proudnici s monitorem a pokračuje do cíle úseku.

 • Úsek číslo 4:
  • Průběh: Soutěžící od startu úseku běží do věže sv. Bartlolomějě, kde pokračuje po značené trase do cíle ve stanoveném 10. NP.
Časový rozvrh
 • 7:00 – 9:30 - prezence závodníků
 • 9:30 - instruktáž se všemi závodníky
 • 9:50 - slavnostní zahájení soutěže
 • 10:00 - start soutěžících podle startovního pořadí
 • 15:30 - předpokládané ukončení soutěže
 • Po skončení soutěže bude provedeno vyhodnocení a předání cen
Přihlášky
Časomíra
 • Soutěž bude měřena ruční časomírou (stopky), poslední úsek výstup do věže sv. Bartoloměje elektronickou časomírou.
Soutěžní kategorie
 • Soutěžit se bude v kategoriích:
  • Muži
   • A - 18 až  34 let
   • B - 35 až 44 let
   • C - 45 a více
   • D - družstva
   • E - kategorie členů JSDHO bez věkového rozlišení
Vybavení soutěžícího
 • Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě apod.), ochranné zásahové rukavice,
 • kompletní dýchací přístroj bez masky, minimální hmotnosti 10 kg,
 • sportovní obuv (z důvodu provedené rekonstrukce schodišťového prostoru kostelu sv. Bartoloměje),
 • pracovní polohovací pás.
Bezpečnostní opatření
 • Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (zásahový oděv, sportovní obuv, přilba, rukavice, dýchací přístroj, polohovací pás s karabinou).
 • Přihlašující organizace odpovídá za stav prostředků, provádění pravidelných kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné legislativy.
Diskvalifikace
 • Důvodem k okamžité diskvalifikaci soutěžícího je:
  • nedostavení se na start 30 vteřin před stanoveným časem startu,
  • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
  • nesplnění disciplíny dle pravidel,
  • nesplnění úseku do 4 min. (mimo úsek č. 4),
  • odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP a rukavic na úseku č. 2),
  • nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
  • použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál nepatřící do dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu,
  • ohrožení diváka popř. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné nesportovní chování,
  • pád žebříku,
  • přečnívající hadice přes půdorys boxu,
  • nehumánní zacházení s figurínou,
  • prohazování závaží tunelem.
 • Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
  • zjevné odhození proudnic místo jejich položení,
  • odložení palice nebo závaží mimo označený prostor,
  • nedošroubování nebo upadnutí proudnice z monitoru.
Parkování
Vedení soutěže
 • Velitel soutěže: Ing. Pavel Musil (HZS Pk ÚO Plzeň)
 • Vedoucí technické skupiny: Martin Suchý (HZS Pk ÚO Plzeň)
 • Vedoucí organizační skupiny: Ing. Václav Smítka (HZS Pk ÚO Plzeň)
 • Hlavní rozhodčí: Viliam Klein (HZS kV ÚO Jihlava)

Propozice schválil v Plzni 15.5.2018 brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje.


© 2018 HZS Plzeňského kraje